Graduate Students (研究生)

Qian Dou (窦谦)


2010/09–2014/06, 青岛科技大学, 学士

2014/09–2017/06, 青岛科技大学, 硕士

2017/09–至今, 兰州大学(博士三年级)

Pan Pan (盼盼)

2011/09–2015/06, 阜阳师范学院, 学士

2016/09–至今, 兰州大学 (博士二年级)

Jianjin Yu (于建金)

2012/09–2016/06, 青岛科技大学, 学士

2016/09–至今, 兰州大学(博士二年级)

Zhen Luo (雒珍)

2013/09–2017/06, 兰州大学, 学士

2017/09–至今, 兰州大学 (硕士三年级)

Xinlong Han (韩鑫龙)

2013/09–2017/06, 兰州大学, 学士

2017/09–至今, 兰州大学 (硕士二年级)

Jing Yu (余静)

2013/09–2017/06, 兰州大学, 学士

2017/09–至今, 兰州大学(硕士三年级)

Dingkun Zhou (周鼎坤)

2013/09–2017/06, 兰州大学, 学士

2017/09–至今, 兰州大学 (硕士三年级)

Jiabin Niu (牛佳彬)

2014/09–2018/06, 兰州大学, 学士

2018/09–至今, 兰州大学(硕士二年级)

Renqin Zhan (詹仁琴)

2014/09–2018/06, 重庆师范大学, 学士

2018/09–至今, 兰州大学(硕士二年级)

Yi Wang (王毅)

2014/09–2018/06, 大连理工大学, 学士

2018/09–至今, 兰州大学(硕士二年级)

Shuo Zhang (张硕)

2014/09–2018/06, 兰州大学, 学士

2018/09–至今, 兰州大学(硕士二年级)

Yatao Lang (郎亚韬)

2015/09–2019/06, 兰州大学, 学士

2019/09–至今, 兰州大学(硕士一年级)

Jiaoyue Lv (吕蛟月)

2015/09–2019/06, 兰州大学, 学士

2019/09–至今, 兰州大学(硕士一年级)

Zhiping Ma (马治平)

2015/09–2019/06, 兰州大学, 学士

2019/09–至今, 兰州大学(硕士一年级)

Jiandong Li (李建东)

2015/09–2019/06, 兰州大学, 学士

2019/09–至今, 兰州大学(硕士一年级)

Undergraduate students (本科生)

Former members (毕业生)

王泽敏(2019届博士) 曹大伟(2019届博士)